top of page

PROCESO DE ADMISIÓN - FECHAS Y DOCUMENTACIÓN

CURSO 2021/22

Regulado polo Decreto 254/2012, do 13 de decembro (DOG 26/12/12) e desenvolvido pola Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 15/03/2013), modificada pola Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG 1/02/2017) e pola Orde do 18 de decembro de 2020.

  • Publicación dos postos escolares vacantes antes do día 1 de marzo.

  • Presentación das solicitudes de admisión: do 1 ao 22 de marzo de 2021, ambos incluídos (día 19, festivo autonómico).          

​       

A solicitude poderá presentarse:

       - de forma presencial no centro unha vez cuberto o modelo oficial publicado como ANEXO II da Orde do 25 de xaneiro de 2017(DOG do 1/2/17)

       - directamente a través da aplicación “admisionalumnado”

       - directamente na sede electrónica da Xunta co código ED550B

Só poderá presentarse unha ÚNICA SOLICITUDE no Centro elexido como primeira opción.

 

  • Criterios do baremo: Presentación da documentación acreditativa  do 25 de marzo ao 9 de abril, unicamente nos centros con máis demanda que oferta de postos escolares.

  • Letras para empregar no proceso de desempate se é preciso:

       1º Apelido:  letra 1ª: W - letra 2ª: B

       2º Apelido:  letra 1ª: S – letra 2ª: F

 

  • Publicación das listaxes PROVISIONAIS de admitidos e non admitidos:  antes do 25 de abril.

       - Reclamacións no prazo de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte da súa publicación.

 

  • Publicación das listaxes DEFINITIVAS: antes do 15 de maio.

 

  • Prazos de formalización de matrícula:

 

       A) Do 21 de xuño ao 30 de xuño para Infantil e Primaria.

       B) Do 25 de xuño ao 12 de xullo para Secundaria.

       C) Prazo extraordinario para Secundaria do 1 ao 10 de setembro.

 

Se finalizado o prazo de matrícula non se tivese formalizado ésta, perderase o dereito á praza obtida.

 

 

NOTA INFORMATIVA: O alumnado matriculado nun Centro que presente solicitude noutro, deberá remitir copia da solicitude de admisión presentada ao centro de orixe. Perderá o dereito de permanencia se resulta admitido no novo centro.

Mapa de zonas

Colegios Concertados

bottom of page